Attefallshus

Det här gäller

Komplementbostadshus och attefallshus

Attefallshus och komplementbostadshus är komplementbyggnader till ett befintligt hus med upp till två bostäder. Har man ett redan ett hus byggt på sin tomt är det I de flesta fall möjligt att bygga ett komplementbostadshus.

Attefallshusen kan vara ett garage, ett förråd eller liknande, så kallade hjälpbyggnader. Det kan också vara byggda som ett självständigt hus, också känt som hjälphuset. Det maximala byggområdet för extra byggnader har precis ökats och får inte överstiga 30 kvadratmeter.

Det här gäller

Komplementbostadshus och attefallshus

Under 2013 föreslog Boverket att en ny byggnadstyp med en byggyta på upp till 25 kvadratmeter skulle kunna användas som permanent hem. Intresset för den nya hustypen var stort när den presenterades till allmänheten och husägarföreningar uppskattade att reformen kunde leda till att 150 000 till 200 000 nya bostäder skapades. Antalet nya hem var dock inte så högt då drygt tusen ansökningar om attefallsbostäder gjordes under 2015.

Reglerna

Attefallshus

Låt oss titta närmare på vad som gäller vid byggnation av attefallshus.

Här kan komplementbostadshus byggas

Reglerna av den nya bostadsreformen gäller endast tomter som det redan står ett en- eller tvåbostadshus på. Det finns begränsningar för byggnadstillståndsfrihet, till exempel för hus och i områden som är särskilt värdefulla ur historisk synvinkel.

Det är inte heller tillåtet att bygga attefallshus eller en komplementbostadshus närmare än 4,5 meter till tomtens gräns – om inte grannen i fråga tillåter det, förstås.

200 000 nya bostäder skapades. Antalet nya hem var dock inte så högt då drygt tusen ansökningar om attefallsbostäder gjordes under 2015.

Byggnadsanmälan till kommunen

Man behöver inte ett bygglov, men – med undantag för vissa taktyper – krävs det en byggnadsanmälan till kommunen. Kommunens byggnadskommitté ska överväga attefallshuset verkligen uppfyller alla krav enligt bygglagen, och får vägra att godkänna ens ansökan om attefalsshusbyggnation om så inte är fallet. Om tomten ligger nära vatten kan dessutom ett undantag för strandskydd krävas.200 000 nya bostäder skapades. Antalet nya hem var dock inte så högt då drygt tusen ansökningar om attefallsbostäder gjordes under 2015.

Friggebodar: fristående småhus

De tidigare reglerna för friggebodar, alltså fristående småhus, behålls, så det kommer att vara möjligt att ha både ett attefallshus och ett fristående småhus på tomten. Den som har en tomt med en- eller tvåbostadshus kan därför bygga flera friggebodar med yta på upp till totalt 15 m², ett eller flera attefallshus upp till totalt 25 m² samt en förlängning på huvudhuset på upp till 15 m². Dessutom är det möjligt att bygga två takkupor om det inte finns några sedan tidigare.

Byggnadstyper

Ett extrahus

Det finns ett flertal olika typer av småhus som kan byggas på tomten. Det är viktigt att veta hur de skiljs åt och vad som gäller för var och en av dem.
rött komplementbostadshus

Komplementbostadshus

Den här typen av extrahus, komplementbostadshus, får inte ha en större byggnadsyta än 30,0 m² inte var högre än 4,0 m. De ska byggas minst 4,5 meter från granntomten (om man inte får grannarnas skriftliga godkännande) och inte närmare järnvägsspåret än 30 m utan tillstånd. Kommunen kan besluta att ett bygglov krävs ändå, och i bebyggda områden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel gäller undantaget från bygglov inte. Det gäller inte heller i skjutområden eller nära flygplatser av nationellt intresse. För att bygga ett komplementbostadshus krävs att du gör en anmälan innan byggarbetet kan påbörjas. För att kunna använda byggnaden som ett komplementbostadshus måste du först få ett positivt slutligt beslut från kommunen. Komplementbostadshuset måste uppfylla vissa krav som till exempel Boverkets planerings- och byggnadsförordningen för bostäder.
rött komplementbostadshus

Komplementbostad

En komplementbyggnad är lite mindre än ett komplementbostadshus och får inte ha en större boyta än 25,0 m² och inte vara högre än 4,0 m. Det totala byggområdet för komplementsbostadshus och komplementbyggnad läggs samman ifall man vill ha båda husformer på tomten och får inte vara större än sammanlagt 25,0 m². Man kan med fördel dela upp ytan på två eller flera småbyggnader för att ha 20 m² extra bostadsyta och 5 m² förvaringsyta (t.ex. förråd). En komplementbyggnad ska stå minst 4,5 meter bort från grannens tomt (om inte grannarna medger att komplementbyggnaden byggs närmare). Komplementbyggnaden kan till exempel vara ett garage eller ett lager.
rött komplementbostadshus

Utbyggnad till ett bostadshus

Utbyggnaden ska inte vara större än 15 m eller placeras närmare än 4,5 meter till gränsen med granntomten utan grannarnas medgivande.
rött komplementbostadshus

Takkupor

I ett en- eller tvåbostadshus utan tak kan två takkupor byggas De får inte uppta mer än hälften av det ursprungliga takplanet.

Nya Regler för attefallshus

Regler

Ändringar av Boverkets plan- och bygglag träder i kraft den 1 augusti. Vi är också intresserade av att dimensionerna på attefallshusen förändras.

Byggytan utökad till 30kvm

I början fick attefallshus ha högst 25,0 kvadratmeter, men en ändring av bygglagen som trädde i kraft i mars 2020 har byggstorleken ökats till 30 kvadratmeter, men bara i vissa fall: endast för vänthus.
– Från och med 1 augusti 2020 kan dock alla hjälpbyggnader ha högst 30 kvadratmeter.

Dimensioner och position

Det är numera möjligt att bygga ett komplementbostadshus på 30 kvadratmeter om huset ska skrivas som ett bostadshus. Därför kallas sådana byggnader för tillbehörshus och måste ha ett badrum och ett kök.

Att bygga ett attefallshus

Viktigt att tänka på

Tänker du bygga ett attefallshus själv för att slippa få anlita en byggfirma? Här är vad du ska tänka på.

Registrering av konstruktion

Trots att du inte behöver ett bygglov för att bygga ett attefallshus så måste du rapportera din avsikt till byggkommittén och sedan vänta på deras godkännande innan du börjar bygga.

Grannmedgivande

Om du vill bygga attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs det också medgivande från grannar i fråga.

Byggnadsrätt på tomten

Byggnadsrätten avgör hur mycket du får bygga på din tomt. Även om du redan har förbrukat hela byggnadsrätten kan du dock fortfarande bygga ett attefallshus.

Attefallshus på en skyddad strand

Om du ska bygga ditt extrahus inom ett strandskyddsområde, till exempel inom en viss avstånd från havet, så finns det särskilda regler.

Om man fuskar

Attefallshus som byggs utan anmälan eller meddelande om påbörjande anses en olaglig byggnad. Du kan få böter eller i värsta fall få riva huset.

Planera i tid

Fråga gärna en trädgårdsarkitekt om hjälp med de olika aspekterna av byggprojektet. Reservera extra tid ifall någonting skulle gå fel.

Hustypen du vill ha: nyckelfärdigt eller självbyggt

Om du vill spara tid och energi är en nyckelfärdig attefallshus något för dig. Om du vill dock spara pengar, bör du antagligen bygga själv eller anlita en snickare.
– Kostnaden för att få hjälp av en snickare är ofta betydligt lägre än att köpa ett prefabricerat hus.

Ha alla dokument som behövs redo vid alla tillfällen

När man bygger ett attefallshus måste man anmäla det till kommunen och byggandet godkänt innan man sätter igång. Kommunen vill ha en lägesplan och olika ritningar, såsom en ritning av markförhållandena där attefallhuset ska byggas.

Ha koll på kostnaden

En attefallshus kommer att kosta mellan 300 000 och 1 miljon svenska kronor. Val av leverantör, nyckelfärdigt, byggsats eller självbyggt, materialval, markarbeten osv. alla gör en betydlig skillnad i slutpriset. Dessa är parametrar som gör varje byggnad unik. Därför är det svårt att beräkna de riktiga kostnaderna redan i början, och man ska vara beredd på att få betala mer än vad man trodde eller ville.

Börja inte utan godkännande

Du måste få en godkännande av den lokala byggkommittén innan du sätter igång med byggandet av ett attefallshus. Om du inte respekterar regeln riskerar du böter eller att få riva det nybyggda huset helt och hållet om du har byggt det där det inte ska stå, till exempel.

Avslutande tankar och sammanfattning

Innan du ens börjar fundera på att bygga ett attefallshus själv, fråga dig om du har tid, kunskaper och finanser som krävs för att projektet ska lyckas. Sedan ska du aldrig glömma att anmäla din avsikt till byggkommittén och invänt deras godkännande innan du sätter igång.

Attefallshus med loft eller inte?

Ett extrahus med eller utan loft: detta är frågan

Bra att du har ställt dig frågan, för att det finns många fördelar och nackdelar i båda alternativen.

Med loft

Fördelarna med att bygga ett attefallshus med loft är att mycket mer plats skapas på samma antal kvadratmeter när du placerar, om eftersom vi pratar om en byggnad på bara 25 kvm så räknas varje millimeter. Ett loft skapar också extra utrymme i rummet och det är lättare att komma undan och ta det lite lugnt själv om det finns två eller fler personer som bor tillsammans i samma byggnad.

Nackdelen är att huset blir högre än om det skulle byggas utan loft. Den maximala höjden på ett extrahus är 4 meter i takets höjd. Det låter generöst, men om du vill placera en sovalkov på dessa 4 meter behöver utrymmet inte räcka till.

Slutsats om attefallshus med loft

Även om du inte vill kompromissa sovalkov, och fortfarande bygga ett loft, så finns det olika smarta lösningar. Till exempel kan du gräva huset en bit in i marken för ett minska totalhöjden från marken. Du kan också bygga loftet på attefallshusets badrum, som också ofta händer i dag på många modeller av nyckelfärdiga hus.

Eller så kan du också bygga ditt komplementbostadshus utan ett loft, vilket inte heller behöver betyda att golvytan blir mycket mindre. Låt dig inspireras av husbilägare eller campingvan byggare som kommer upp med smarta lösningar till vart sängen ska stå, till exempel – många väljer nämligen att bygga en sovalkov ovanpå arbetsutrymmet eller soffan. Ett attefallshus utan loft är i allmänhet också en billigare lösning.

Sammanfattningsvis kan vi säga följande: bygg loft bara om husets funktion förbättras genom det. Ska huset till exempel vara byggt för äldre människor eller någon som har svårt att gå upp i trappor, låt bli. Tänker du dock sitta och arbeta ute och plantera blommor på loftet ska du självklart bygga ett.
Designed by AK Hansson Solutions
All rights reserved 2021